นายสัมพันธ์ นุมาศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(0848480230)
นายจิรยุทธ์ สุดจิตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1(0936633395)
นายภราดร หิวานุพงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 2(0954269978)
นางนิภาพร จิตจำ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(0982759675)