การบริการพื้นฐาน
  ทรัพยากรธรรมชาติ
 
องค์การบริหาร่วนตำบลละอาย ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบแม่น้ำหลวงต้นน้ำแม่น้ำตาปีส่วนพื้นที่อำเภอฉวาง และเป็นที่ราบเชิงเขาสลับกันไป สภสพพื้นที่โดยทั่วไปเหมาะแก่การเกษตร (สวนยาง,สวนผลไม้) และตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่อาศัย เป็นแหล่งกำเนิดลำคลอง ลำธาร และยังอุดมไปด้วยป่าไม้ ภูเขา น้ำตก ที่เอื้อต่อการจัดากรท่องเที่ยว ทั้งนี้มีทัศนียภาพที่โดดเด่น น้ำตกสวนอาย น้ำตกสอยดาว น้ำตกหัวแหวน น้ำตกหนานโจน น้ำตกกิ่งหัก น้ำตกหนานเตย เนินอีเตี้ย เป็นเนินเตี้ยบนยอดเขา มีไม้แคระขึ้น ปกคลุมไปด้วยหมอก มีค่ายเย็นในอดีตเป็นค่ายที่อยู่ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ยังปรากฎร่องรอยให้เห็นอยู่
  ลำคลองหลายสาย ผ่านพื้นที่ตำบลละอาย ซึ่งได้ถูกทำประโยชน์จากน้ำในลำคลองต่าง ๆ โดยฝายกักน้ำ ตามโครงการประปาภูเขา ดังนี้
  ฝายคลองคุดด้วน เป็นฝายกั้นน้ำจากลำคลองคุดด้วน บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลละอาย กับหมู่ที่ 9 ตำบลสวนขัน 1 แห่ง สามารถจ่ายน้ำในการเกษตรแก่ครัวเรือน บางหมู่บ้านในตำบลจันดี บางหมู่บ้านในตำบลสวนขัน และหมู่ที่ 7, 15, 4, 5, 14, 3 ตำบลละอาย
ฝายคลองพุก เป็นฝายกั้นน้ำจากลำคลองพุก บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลละอาย 1 แห่ง สามารถจ่ายน้ำในการเกษตรแก่ครัวเรือนในบางส่วนของหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12
ฝายคลองเศลา เป็นฝายกั้นน้ำจากคลองเศลา บริเวณบ้านเหนือคลอง พื้นที่หมู่ที่ 9 กับ หมู่ที่ 15 ตำบลละอาย 1 แห่ง สามารถจ่ายน้ำในการเกษตรแก่ครัวเรือนหมู่ที่ 9, 15, 8, 2
      นอกจากลำน้ำสำคัญทั้ง 3 สายแล้ว ยังมีคลองอายนุ้ย หมู่ที่ 10 คลองเพลง หมู่ที่ 6 ลำคลองทุกสายมารวมกันบริเวณหมู่ที่ 2, 3, 4 กลายเป็นคลองเศลา ไหล ไปรวมแม่น้ำตาปีที่ปากน้ำอำเภอฉวาง คลอง หนอง ห้วย บึง ปรากฎตามที่ลุ่มของพื้นที่ เช่น คลองระแนะ ผ่านหมู่ที่ 2, 3 ตำบลละอาย หนองใหญ่ อยู่หมู่ที่ 13
หนองน้ำโดยการพัฒนาของกรมที่ดิน ในหมู่ที่ 12 ยังไม่มีการพัฒนาอีก 2 แห่ง
ลำห้วย มีอยู่ 2 แห่ง หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 15 หนอง บึง มีทั้งหมด 6 แห่ง
 

น้ำตกสวนอาย


น้ำตกหัวแหวน


น้ำตกสอยดาว

น้ำตกหนาโจน