สภาพทางสังคม
  การศึกษา
 

มีโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง มีโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง หนึ่งในจำนวนนี้มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็ก 4 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2
โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทอนวังปราง (ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงมัธยม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
โรงเรียนวัดมะปรางงาม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
โรงเรียนบ้านโคกยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
โรงเรียนบ้านสวนอาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอาย (ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหนือคลองประชาสรรค์ (ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
3.ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดมะปรางงาม (กรมการศาสนา) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
4.อนุบาลวงศ์สวัสดิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 อยู่ในความดูแลของเอกชน

   
  วัดและสำนักสงฆ์ในตำบลละอาย
 

1.วัดอินทร์สุคนธารามวาส (วัดเขาป้อม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
2.วัดบุญประสิทธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
3.วัดปลายระแนะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
4.วัดสวนอาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
5.วัดมะปรางงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
6.สำนักสงฆ์ควนเนียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3