สภาพทั่วไป
 

ที่ตั้ง เนื้อที่ อาณาเขต

  ที่ตั้ง
                  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 3 ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดถนนสายจันดี – พิปูน อำเภอฉวาง
                  ห่างจากที่ว่าการอำเภอฉวาง                                              12           กิโลเมตร
                ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช                        65           กิโลเมตร
  เนื้อที่
 

ประมาณ       111.18   ตารางกิโลเมตร                    หรือ        55,112   ไร่

  อาณาเขต 
  ทิศเหนือ                จด           ตำบลยางค้อม                       อำเภอพิปูน
ทิศใต้                    จด           ตำบลสวนขัน                         อำเภอช้างกลาง
ทิศตะวันตก          จด           ตำบลนาแว , ไสหร้า                อำเภอฉวาง
ทิศตะวันออก         จด           ภูเขาหลวง                              อำเภอลานสกา
  ลักษณะภูมิประเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละอาย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบบริเวณเชิงภูเขา
  ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อนแบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - มกราคม
  จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
 

จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลละอาย  ( เต็มทั้งหมู่บ้าน )  มีจำนวน  17  หมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  4,019  ครัวเรือน  มีจำนวนประชากร  11,496 คน   แยกเป็นชาย  5,632  คน  หญิง 5,864  คน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  103  คน  /  ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)