การจัดการองค์ความรู้
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
44
08 มิ.ย. 2563
2 กองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่2) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
21 ธ.ค. 2561
3 เส้นทางความก้าวหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร
54
13 ก.ค. 2561
4 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
09 ก.ค. 2561
5 คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของ อปท. โดยวิทยากรสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
66
18 พ.ค. 2561
6 การปฏิบัติราชการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
54
18 พ.ค. 2561
7 พระราชกฤษฎีกา กําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
03 พ.ย. 2560
8 พรบ.อำนวยความสะดวก ดาวน์โหลดเอกสาร
58
12 พ.ค. 2560
9 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
11 พ.ค. 2560
10 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
24 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2