ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2553 วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2553 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
442
16 ส.ค. 2553
342 ประกาศมาตรฐานจริยธรรมผู้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
468
08 มี.ค. 2553
343 ประกาศมาตรฐานจริยธรรมสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
468
08 มี.ค. 2553
344 คำสั่ง อบต.ละอาย เรื่องการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน
524
27 ก.พ. 2553
345 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
30 ธ.ค. 2552
346 แผนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนของ อบต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
650
08 ธ.ค. 2552
347 ขั้นตอนการติดต่อขอรับการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
390
01 ต.ค. 2552
348 กระบวนการลดขั้นตอนในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
386
01 ต.ค. 2552
349 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
611
14 ส.ค. 2552
350 ประกาศมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
426
31 ก.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38