ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศสภา อบต.ละอาย เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554
314
06 พ.ค. 2554
302 ประกาศสภา อบต.ละอาย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัย 2554
298
24 ก.พ. 2554
303 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2554
295
15 ก.พ. 2554
304 ประการสภา อบต.ละอาย เรื่องเรียกประชุมสภาสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี 2554
319
07 ก.พ. 2554
305 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่องการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
08 ธ.ค. 2553
306 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ครั้ง่ที่ 1/2553
299
12 พ.ย. 2553
307 แผนผังแสดงการปรับลดขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
367
13 ต.ค. 2553
308 ประกาศ อบต.ละอาย เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
316
01 ต.ค. 2553
309 ร่วมชมและเข้าร่วมการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาศาธารณภัย วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
593
25 ส.ค. 2553
310 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2553 วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2553 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
458
20 ส.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35